✨ פתוחים גם בשבת | Также работаем в субботу ✨
משתלת אזור

תקנון ותנאי שימוש במשלוחים

תקנון זה תקף בין סולו שתיל ייצוא ושיווק סחלבים בע"מ (להלן:"החברה"), שהינה הבעלים של האתר, לבין רוכש המוצר.

יש לקרוא תקנון זה במלואו ועיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים.
ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

מבוא ושונות
1. האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
2. האתר משמש כחנות אלקטרונית ואינטרנטית לרכישת מוצרי החברה על ידי ציבור גולשי האינטרנט.
3. תנאי וקדם לכל טיפול החברה ברכישה, הינו כי נקבל אישור חברת האשראי לגבי העסקה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה באתר. התקנון הינו חוזה מחייב בינך לבין החברה בעלת האתר, לכל דבר ועניין.
5. רכישת מוצר ו/או מוצרים ו/או שירותים באתר זה, מהווה אישור לקריאת התקנון והסכמה לתוכנו.
6. לבעל האתר הזכות הבלעדית לסרב להזמנה כלשהי ו/או לבטל הזמנה ו/או למנוע שימוש מצרכן כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי , ללא הודעה מראש ו/או בכתב.
7. כל מזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים שלו בלבד.
8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על ידי בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אספקת המוצרים
1. החנות באתר מאפשרת לרכוש את המוצרים המוצגים בה בלבד.
2. התמונות להמחשה בלבד. התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי. ט.ל.ח
3. במידה ואין בעונה את הצמח או הפרח המוזמן, יישלח צמח מקביל. לחלופין, במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו, תהא רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, וזאת תוך 72 שעות ממועד סיום המכירה. במקרה כאמור תשלח לרוכש הודעה בדואר אלקטרוני או הודעה בטלפון.
4. החברה אינה אחראית לצמחים. הואיל ומדובר בפרחים וצמחים שהעדר טיפול ראוי ומתאים בהם, עלולים לנבול, כמו כן עלולים לנבול מעצם חלוף הזמן, כך שהחברה לא תקבל החזרת מוצרים.
5. השלמת הליך הרכישה, מותנה באישור חברת האשראי וכן בכך שהמוצר קיים במלאי בעת השלמת הרכישה.
6. המשלוחים הינם בתוספת תשלום. ניתן לבצע איסוף עצמאי בכתובת החברה במשתלה.
7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטיחותית, יהא רשאי בעל האתר לספק את המוצר במקום סמוך ומקובל בתאום מראש עם הלקוח.
8. בעל האתר אינו מתחייב לזמן האספקה כאשר המוצר המוזמן אינו נמצא במלאי. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהא רשאי בעל האתר להמציא מוצר מקביל, זולת אם הודיע הרוכש כי לא יסכים למוצר חלופי ויבטל את ההזמנה.
9. בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים של:
9.1 אי תאום בין הלקוח למשלוחים.
9.2 מסירת כתובת לא נכונה או פרטים לא שלמים.
9.3 כוח עליון , בין היתר, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום , נזקי טבע וכיוצא בזה.
9.4 סיבות שאינן בשליטת בעל האתר.
10. אין החזרת מוצרים.
11. החברה אינה מתחייבת לשליחת המוצרים באותו יום ביצוע ההזמנה. אספקת המוצרים תהא עד כ- 10 ימי עסקים.

אופן ביצוע הרכישה באתר
1. על הלקוח להקליד את מלוא הפרטים האישיים שיופיכו בדף ההזמנה , כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכיוצא בזה.
הקלדת כל הפרטים, כאמור, הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בקלות וביעילות, מתבקש הלקוח למלא את הפרטים באופן ברור ומדויק.
2. הרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
3. לאחר הזנת פרטי ההזמנה ופרטיו האישיים של המזמין, עליו לבדוק כי פרטיו אכן נכונים. משלוח ההזמנה מהווה אישור לנכונות הפרטים .
הזנת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית והעושה כן יהא צפוי לסעדים הנובעים מכך, בין אם פלילייים או אזרחיים.
4. ההזמנה תטופל רק לאחר אישור חברת האשראי לעסקה.
במקרה בו לא תאושר העסקה על ידי חברות האשראי או הבנק, יקבל המזמין הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל להסדיר את אישור העסקה תוך 7 ימים, יהא רשאי בעל האתר לראות בעסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלו יחולו על המזמין.
5. הסך המינימלי לביצוע הזמנה: 100 ₪.

ביטול עסקה
ביטול מצד בעל האתר
1. היה ויתברר לחברה כי מסיבה כלשהי הלקוח מוגבל באמצעים או כי כרטיס האשראי שלו לא יכובד, או שלא פעל הרוכש לאישור חברת האשראי, יהא רשאי בעל האתר לבטל את עסקת הקניה ולא יחויב למסור את המוצר למזמין. לחלופין עומדת לבעל האתר הזכות לתבוע את המזמין לבצע את התשלומים להם התחייב בעת הרכישה באתר.
2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את מכירת מוצר מסוים באתר ו/או לבטל מכירה ו/או להפסיק את פעילות האתר בכללותו, לרבות במקרים הבאים:
2.1 אם לא נקלטו פרטי האשראי של הרוכש.
2.2 אם לא אישרה חברת האשראי את העסקה.
2.3 אם לא נקלטו פרטיו המלאים של המזמין.
2.4 אם התברר כי המזמין מוגבל באמצעים.
2.5 אם נעשתה עסקה שלא כדין.

ביטול מצד המזמין
3. ביטול הצעה על ידי המזמין , ככל וניתן לבצעו כאמור בתנאים להלן, יעשה אך ורק בכתב, ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ומספר ההזמנה או חשבונית המס. ככל שניתנה.
4. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
5. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). על פיו יהא רשאי הקונה לבטל קנייתו בהודעה בכתב עד שבועיים מקבלת המוצר בפועל. אולם לא יוכל לטעון לביטול עכב נבילת הצמח ו/או הפרח שכן הינם במסגרת טובין פסידים, שמתכלים,
6. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
6.1 "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
6.2 טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
7. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע, תתבקש להחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, כל עוד אינו "טובין פסידים", כשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג ומין שהוא, החזרת המוצר תתבצע במקום שבו מנהל בעל האתר את עסקיו.
8. דמי ביטול – במידה והמוצר הינו בר החזרה (כאמור לא צמחים ו/או פרחים ו/או מוצר מתכלה או נובל) בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם על ידי הצרכן, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
מובהר, למען הסר ספק, כי הצרכן יחויב במלוא תשלום המשלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה והמוצר יצא מבית העסק של החברה לחברת השילוח.

שמירה על פרטיות באתר
1. בעל האתר נקט באמצעי הזהירות המקובלים לשמירת סודיות המידע.
2. כל העברת פרטי אשרי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.
3. בעל האתר לא יהיה אחראי במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או ממעשה פלילי שיעשה כנגד האתר, ובעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, מכל
סוג שהוא, ללקוח ו/או למי מעטמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. יתכן ויעשה שימוש בפרטי הלקוחות לצורך משלוח עדכונים בדבר מוצרים חדשים ו/או מבצעים, זולת אם יבקש הלקוח לא להכניסו לרשימת התפוצה.
5. מכל מקום מתחייב בעל האתר, כי לא יועברו פרטי הלקוח לצדדים שלישיים ללא הסכמת הלקוח.
6. חלק מהטקסט כתוב בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

יצירת קשר ושירות לקוחות
1. לפרטים וברורים בקשר למוצרים שהוזמנו, או להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות בטלפון 03-556-8916.
2. איסוף עצמי ניתן לבצע ב"משתלת אזור" ברחוב דרך השבעה 104, חולון.
3. טלפון לבדיקת שעות פעילות ותיאום איסוף עצמי: 03-556-8916.

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו!

וקבלו 10% הנחה
קבועה בכל רכישה!

"גן עדן לצמחיה ביתית וסחלבים"

את זה אמרו עלינו